Nhảy đến nội dung
company information

Chúng tôi có thể hỗ trợ cả hai mô hình hình phát triển Agile - đang là tiêu chuẩn toàn cầu và mô hình phát triển Waterfall - thường được sử dụng trong các công ty Nhật Bản. Khi phát triển theo mô hình agile, chúng tôi sử dụng JIRA và Backlog để quản lý công việc, còn WBS và Gantt được dùng khi phát triển theo mô hình Waterfall. 

Ngoài việc chuẩn hóa các tài liệu thiết kế và quan điểm kiểm thử, chúng tôi còn đảm bảo chất lượng dựa trên kinh nghiệm và kết quả thực tế từ trước đến nay với trọng tâm là khách hàng doanh nghiệp Nhật Bản, chẳng hạn như phân tích nguyên nhân và kiểm tra các lỗi tương tự, kiểm tra tính bảo mật bằng công cụ phân tích tĩnh Arachni, kiểm tra quy trình bởi bộ phận bảo đảm chất lượng, v.v...Hơn nữa, gần đây chúng tôi đã áp dụng dịch vụ kiểm thử tự động "Test Sigma" dựa trên Selenium để đảm bảo chất lượng kiểm thử khi phát triển liên tục được yêu cầu trong mô hình phát triển Agile.


Dịch vụ