Nhảy đến nội dung
company information

Mẫu Ứng Tuyển

Chỉ cho phép 1 file
Giới hạn 256 MB
Loại file hợp lệ: txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods csv

Địa chỉ: 326 Vo Van Kiet street, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Điện thoại: +84 (0)28 3920 1276