Nhảy đến nội dung
company information

Mẫu Ứng Tuyển

Chỉ cho phép 1 file
Giới hạn 256 MB
Loại file hợp lệ: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods, csv

Địa chỉ: 15th floor TTC building, 253 đường Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 (0)28 3920 1276