Skip to main content
News

Payment on 2020 National day

Mừng lễ Quốc khánh, mỗi Công đoàn viên tùy theo thời gian tham gia sẽ được nhận một khoản thanh toán

-Dưới 03 tháng: 300,000 VND

-Dưới 06 tháng: 600,000 VND

-Dưới 12 tháng: 800,000 VND

-Từ 12 tháng:1,2000,000 VND